ประวัติบริษัท วีดีโอ ดาวโหลดโบร์ชัวร์ นโยบายบริษัท HALAL ขบวนการเลี้ยงไก่ครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษ
ประวัติบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
 
2526 ท่านประธานกรรมการได้จัดตั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
 
2533 โรงงานอาหารสำเร็จรูปของบริษัทได้นำเครื่องจักรอันทันสมัย จากต่างประเทศมาผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้วันละ 10 ตัน 
 
2536 ได้ขยายโรงงานไปที่จังหวัดลพบุรี เพิ่มยอดการผลิตได้อีกวันละ 5 ตัน 
 
2538 พัฒนาระบบการผลิตโดยการนำเครื่องอัด และเครื่องตัดอัตโนมัติมาใช้ สามารถเพิ่มการผลิตเป็นวันละ 60 ตัน 
 
2539 ขยายกิจการซุปเปอร์ที่สำนักงานใหญ่ที่ ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ   
 
2540 ได้ขยายห้องเย็นขนาด 1,600 ตรม. และพัฒนาตู้อบอัตโนมัติระบบต่อเนื่อง เพิ่มกำลังการผลิตได้ 360 ตันต่อวัน 
 
2542 ได้โอนการผลิตไปภาคลพบุรีทั้งหมด ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 900 คน สามารถผลิตสินค้าได้กว่า 200 ชนิด 
 
2543 ขยายการตลาดในรูปแบบขายตรง และเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกในโลกที่ขายในระบบ MLM เพื่อให้ประชากรไทยได้มีโอกาสได้รับประทานสินค้าคุณภาพ และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกของบริษัทฯ 
 
2544 ขยายสินค้า MLM สู่ตลาดครอบครัวและเครื่องให้ไฟฟ้า 
 
2545 จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงถูกต้อง กับสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขายาสินค้า MLM สู่ตลาดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายไต้แบรนด์ Aisris Sophia โดย คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผลิตเครื่องสำอาง 
 
2546 ปรับฐานการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของ Golden Line Business ที่จะเติบโตเที่ยบเท่า อาณาจักรสหฟาร์ม