ประวัติบริษัท วีดีโอ ดาวโหลดโบร์ชัวร์ นโยบายบริษัท HALAL ขบวนการเลี้ยงไก่ครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษ
ขบวนการเลี้ยงไก่ครบวงจร
 
 

ที่มาของวัตถุดิบ 
   
           จากเมล็ดธัญพืชที่งดงามและมีคุณภาพ เช่น ข้าวโพด และถั่วเหลืองที่ผ่านการเก็บเกี่ยวมาอย่างดี ได้ผ่านการถูกคัดเลือกเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย ปราศจากสารอัลฟ่าท๊อกซิน และ Gmos จากนั้นนำมาอบไล่ความชื้นด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดให้คงอยู่ได้ตลอดไป ก่อนเก็บเข้าไซโลที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ และป้องกันมิให้แมลงมารบกวน
 
          จากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท สามารถรักษาคุณค่าทางอาหารและให้ความปลอดภัยต่อการที่นำไปทำอาหารไก่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ไก่ที่เลี้ยงมีความอุดมสมบูรณ์ นำมาซึ่งเนื้อไก่ที่มีคุณภาพดี และไม่มีสารตกค้าง อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในการเจริญเติบโตและเป็นส่วนสำคัญ ในการขยายโครงสร้างของสมอง สำหรับเด็กวัยเจริญเติบโต อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพอย่างมั่นคง

 
 
ความเป็นมาของการผลิต ไก่ไร้สารพิษ  
    
            ในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญที่สูงสุด คือ สุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และได้รับสารอาหารครบถ้วน แต่เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย ไร้สารตกค้างยังคงมีตัวเลือกให้แก่ผู้บริโภคไม่มากนัก เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนการผลิตควบคุมยาก และต้องใช้เทคโนโลยีสูง บริษัทนำโดยท่านประธาน ดร.ปัญญา โชติเทวัญ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบทุนสนับสนุนให้กับสถาบันหลายแห่ง เพื่อทำการวิจัยผลิตเนื้อไก่ปลอดภัยจากสารตกค้างโดยได้คัดเลือกสายพันธุ์ไก่อย่างดีจากต่างประเทศ นำมาเป็นปู่-ย่าพันธุ์ที่มีความปลอดภัยทนทานต่อโรคและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ผสมผสานกับสูตรอาหารชีวภาพด้วยสมุนไพร อาทิเช่น ตะไคร้หอม สะระแหน่ ฟ้าทะลายโจร และข้าวโพด เป็นต้น ตลอดจนพัฒนากระบวนการเลี้ยงไก่ ในโรงเรือนของบริษัทให้มีความทันสมัย สามารถควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดี ปราศจากการทารุณกรรมทางสัตว์ ถูกต้องตามหลัก ANIMAL WELFARE ที่ EU ได้กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ผลิตไก่ AFC (ANTIBI OTIC FREE CHICKEN) และได้รับการรับรองผู้ผลิตเนื้อไก่ปลอดภัยจากสารตกค้างเป็นรายแรกของประเทศไทย 

 

              เนื่องจากไก่ทุกสายพันธุ์ที่ บริษัท นำมาเลี้ยงจะถูกการควบคุมดูแลอย่างดีโดยสัตวแพทย์ และสัตวบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการสุขาภิบาลเพื่อควบคุมเชื้อมิให้เข้ามาสู่ระบบการเลี้ยงไก่ในฟาร์ม ทำให้ไก่ของบริษัทมีสุขภาพดีแข็งแรง ปราศจากยาฆ่าแมลงตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และฮอร์โมนที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตซึ่งส่งผลให้ผลผลิตไก่พ่อ-แม่พันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีคุณภาพ สามารถนำไปขยายพันธุ์ให้ได้ลูกไก่เนื้อที่มีคุณภาพต่อไปได้ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอีกระดับหนึ่ง บริษัทยังได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพอีกมากมาย อาทิเช่น ได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล จากสำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เพื่อการส่งออกจาก สมอ. และ TUV RHEINLAND, GERMANY ใบอนุญาตการใช้สัญลักษณ์แบรนด์สินค้าไทย จากกรมส่งเสริมการส่งออก ประกาศเกียรติคุณเทคโนโลยีสะอาดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัลผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ตามโครงการเกษตรโรงงาน ทำให้สินค้าของบริษัท เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศสามารถนำเงินเข้าประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี