ประวัติบริษัท วีดีโอ ดาวโหลดโบร์ชัวร์ นโยบายบริษัท HALAL ขบวนการเลี้ยงไก่ครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษ
นโยบายบริษัท
 
วัตถุประสงค์ 
      
   1. เพิ่มมูลค่าเนื้อไก่ให้เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ปลอดภัยได้คุณค่า 
   2. ให้ประชากรของประเทศไทย ได้บริโภคอาหาร โปรตีนที่มีคุณค่าอย่างครบถ้วนทั่วถึง ในราคายุติธรรม และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีสติปัญญาเป็นเลิศ 
     
    
นโยบายคุณภาพ
     
   " เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ"