ประวัติบริษัท วีดีโอ ดาวโหลดโบร์ชัวร์ นโยบายบริษัท HALAL ขบวนการเลี้ยงไก่ครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษ
 
ขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ    
     
     
            
          เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ ซึ่งบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ได้ทำการเลี้ยงและแปรรูป ด้วยมาตรฐาน ISO 9002 และผ่านระบบ HALAL HACCP จึงเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามขั้นตอนของ CODEX ประกอบกับส่วนผสมที่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ทางด้านเคมี, ชีวภาพ และกายภาพโดยเจ้าหน้าที่ QC ทุก 3 เดือน ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบและรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม นำมาซึ่งขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบที่ถูกต้อง และรัดกุม มีการกำหนด LOT, BATCH และใช้ระบบ JUST IN TIME (JIT) เพื่อให้มั่นใจในความสดและใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งขั้นตอนการบดและการผสมวัตถุดิบโดยเครื่องจักรอันทันสมัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
 
          ในขั้นตอนการบรรจุไส้กรอก บริษัทใช้เครื่องตรวจสอบโลหะใน TUBE ลำเลียงเพื่อคัดแยกวัตถุโลหะออกจากวัตถุดิบก่อนการบรรจุไส้ สามารถกำหนดโปรแกรมของสินค้าแต่ละชนิด จึงสามารถรองรับในเรื่องของน้ำหนักต่อชิ้นและขนาดของสินค้าได้ ในขั้นตอนทำให้สุก บริษัทมีการควบคุมเวลาและอุณหภูมิด้วย THERMOSTAT ตลอดจนระบบลำเลียงไส้กรอกเข้าตู้อบแบบต่อเนื่อง ทำให้สินค้ามีความสม่ำเสมอได้คุณค่าโดยที่ไม่ถูกทำลายเนื่องจากความร้อน
 
          ขั้นตอนสุดท้ายของการบรรจุ ใช้หลัก JIT ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิต่ำแบบ COOL SHOCK เพื่อควบคุมเชื้อก่อนบรรจุในระบบ VACCUM และเตรียมจัดจำหน่าย ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ QC และเก็บสินค้าในอุณหภูมิต่ำ เพื่อรอการจำหน่ายในระบบ JIT และ FIFO ต่อไป
 
          ด้วยขบวนการแปรรูปวัตถุดิบที่มีคุณภาพทันสมัย ประกอบกับการตรวจสอบการควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งทาด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมในระดับสูง จึงถือได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศว่า ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด มีความปลอดภัยและอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ในราคายุติธรรม เป็นทาวเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพในยุค 2000 อย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และค้นพบว่าในสังคม ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ตลอดกับสภาพมลภาวะเป็นพิษทำให้การบริโภคอาหารของคนเปลี่ยนไป การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้สัดส่วนจะทำให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วย อยู่เสมอ
 
          บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด อาหารคือยารักษาสุขภาพ โดยคำนึงถึงการแก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ โดยการนำเนื้อไก่ไร้สารพิษผสมผสานกับพืชสมุนไพรอันทรงคุณค่าแต่โบราณ และสารอาหารจากธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชวนรับประทาน และเสริมสร้างพลานามัยกับคนทุกวัย